دفاتر پیشخوان

ویژگی مراکز طرف قرارداد

همواره یکی از نگرانی های مشترک در مواجعه با طرح های مشابه ( در حوزه ارائه کارتهای تخفییف درمانی وکارتهای خدمات دهی در کشور) حصول اطمینان از کیفیت و کمیت تجربه درمانی پزشکان و مراکز درمانی وارائه دهندگان خدمات طرف قرارداد بوده وهست. لذا با کمال افتخاربه اطلاع می رسانیم که مراکز درمانی ،پزشکان و دندانپزشکان وارائه دهندگان خدمات طرف قرارداد با باشگاه مشتریان رفاه کارگران این نگرانی را برای تعاونی برطرف نموده اند تا مشتریان در انتخاب با مشکلی مواجعه نگردند و درطی سالهای که به عضویت این باشگاه در آمده اند به راحتی بتواننداز کلیه خدمات ونهایت استفاده نمایند ودر هزینه های سالیانه آنها صرفه جوئی چشم گیری لحاظ گردد.